STATUT

kuca-logo

Upravni odbor Sportskog saveza Srbije, na osnovu člana 33. stav 1. i člana 34. Zakona o zadužbinama i fondacijama (Sl. glasnik RS“ br. 88/2010) i člana 45. stav 1. Statuta Sportskog saveza Srbije, na sednici održanoj 25. oktobra 2011. godine , doneo je

 

STATUT

FONDACIJE KUĆA SLAVNIH SRPSKOG SPORTA

 

I. OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovim Statutom uređuje se: naziv i sedište, ciljevi i delatnost, organi i njihova ovlašćenja, način imenovanja i razrešenja predsednika i članova Upravnog odbora, trajanje mandata, način odlučivanja organa, zastupanje, imovina, osnovna pravila korišćenja sredstava, postupak izmene Statuta i donošenje i izmena drugih opštih akata, javnost rada i druga pitanja od značaja za delatnost i ostvarivanje ciljeva Fondacije Kuća slavnih srpskog sporta.

 

Član 2.

 

Fondacija Kuća slavnih srpskog sporta (u daljem tekstu: Fondacija) je nevladina, nedobitna i nestranačka organizacija.

Fondacija se osniva na neodređeno vreme.

 

Član 3.

Naziv Fondacije je: „Fondacija Kuća slavnih srpskog sporta“.

Sedište Fondacije je u Beogradu, Makedonska broj 28.

 

Član 4.

Fondacija je upisana u registar kod nadležnog organa i ima status pravnog lica.

Fondacija za obaveze preuzete u pravnom prometu odgovara celokupnom svojom imovinom.

Fondacija je pravno lice bez članova i osnovne imovine.

 

Član 5.

Fondacija ima pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika na kome piše: Fondacija Kuća slavnih srpskog sporta“ Beograd, na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.

Štambilj je pravougaonog oblika, na kojem je u redovima ispisano: 1) „Fondacija Kuća slavnih srpskog sporta“ 2) Broj , 3) Datum, 4) Beograd.

 

Član 6.

Fondacija ima znak, logotip i druge simbole, čiji oblik utvrđuje Upravni odbor Fondacije.

 

Član 7.

Rad Fondacije je javan.

Godišnji izveštaj o radu Fondacije dostupan je javnosti objavljivanjem na internet sajtu Fondacije i osnivača.

Fondacija obavezno dostavlja godišnji finansijski izveštaj Agenciji za privredne registre u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

 

II. CILjEVI I RAD FONDACIJE

 

Član 8.

Ciljevi Fondacije su:

1)      istraživanje i prezentacija vrhunskih sportskih dostignuća sportista, trenera i drugih sportskih delatnika državljana Republike Srbije i drugih lica koja, direktno ili indirektno, imaju velike zasluge za razvoj srpskog sporta, putem ustanovljenja virtuelne (web sajt) i stvarne Kuće slavnih srpskog sporta, radi razvoja i unapređenja sporta u Republici Srbiji;

2)      reafirmacija i popularizacija nacionalnih reprezentacija i njihovih nastupa, podsećanjem i isticanjem najboljih rezultata kroz ličnosti koje su obeležile našu sportsku istoriju, i kroz to uticanjem na formiranje i podizanje svesti o značaju reprezentativnog sporta;

3)      prezentacija dobara koja su vezana za lica i vrhunska sportska dostignuća iz tačke 1) organizovanjem izložbi u zemlji i inostranstvu;

4)      organizacija medijskih kampanja, edukativnih predavanja i inovacija znanja kao doprinos razvoju sporta u Republici Srbiji i jačanju sportskog duha i morala,

5)      rad na unapređenju saradnje sa organizacijama i asocijacijama iz zemlje, regiona i inostranstva u okviru delatnosti Fondacije.

Ostvarivanje ciljeva Fondacije utvrđenih ovim aktom je dobročino i finansira se iz prihoda Fondacije.

 

Član 9.

Delatnosti Fondacije utvrđuju se programom rada Fondacije, koji se donosi na početku godine za tekuću godinu.

 

 

III. FINANSIRANjE I NAMENA SREDSTAVA

 

Član 10.

Sredstva Fondacije se nalaze u privatnoj svojini.

Fondacija prikuplja i raspoređuje sredstva u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Sredstva se stiču od osnivačkog uloga, donacija, budžetskih izvora, dobrovoljnih priloga, poklona, zaostavština, finansijskih subvencija, sponzorstva, drugih vidova donacija iz zemlje i inostranstva, autorskih prava, pravnih poslova i drugih prihoda ostvarenih na zakonom dozvoljen način.

Sredstva Fondacije za osnivanje i početak rada, u iznosu od 50 000 dinara obezbeđuje Sportski savez Srbije kao osnivač.

Sredstva Fondacije se mogu koristiti isključivo u skladu sa namenom i ciljevima Fondacije.

Imovina Fondacije se ne može deliti osnivaču, članovima organa upravljanja, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.

Povezano lice je lice koje je članu organa upravljanja i zaposlenom bračni ili vanbračni drug, srodnik po krvi u pravoj liniji, a u pobočnoj do trećeg stepena, srodnik po tazbini do drugog stepena, bez obzira da li je brak prestao ili nije.

Odredba prethodnog stava ne odnosi se na davanja primerenih nagrada i naknada opravdanih troškova nastalih u vezi ostvarivanja ciljeva Fondacije (putni troškovi, dnevnice, itd.), ugovorene teretne obaveze i isplatu zarada zaposlenima.

Sredstva Fondacije se vode na posebnom žiro računu.

 

Član 11.

Godišnji plan Fondacije donosi Upravni odbor Fondacije i dostavlja ga osnivaču.

Godišnji plan se usvaja najkasnije do 15. decembra za narednu godinu.

Godišnji plan se može menjati i dopunjavati tokom tekuće godine, odlukom Upravnog odbora Fondacije.

Upravni odbor Fondacije određuje načine realizacije zadataka iz godišnjeg plana i ocenjuje stepen i uspešnost njegovog ostvarivanja.

Upravni odbor Sportskog saveza Srbije najmanje jednom godišnje, ocenjuje realizaciju ciljeva koji su predviđeni godišnjim planom i predlaže mere za njihovo ostvarenje.

Fondacija vodi poslovne knjige, sastavlja i podnosi finansijske izveštaje u skaldu sa propisima o računovodstvu i reviziji.

 

Član 12.

Fondacija je samostalna u sticanju i raspodeli finansijskih sredstava u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, s tim što će uvažavati volju donatora u pogledu namene sredstava u okviru ciljeva utvrđenih ovim Statutom.

 

Član 13.

U cilju trajnijeg obezbeđivanja finansijskih sredstava, Fondacija može zaključivati Ugovore o stalnoj donaciji, odnosno pokroviteljstvu ili poslovno-tehničkoj saradnji sa pravnim licima ili preduzetnicima koji uvažavaju ciljeve rada Fondacije.

 

Član 14.

Fondacija može, radi ostvarivanja Pravilima utvrđenih ciljeva organizovati, samostalno ili sa drugim odgovarajućim subjektima, izložbe, naučne skupove, izdavati publikacije ili posredovati u saradnji i opštenju osnivača i donatora Fondacije.

 

IV. UPRAVLJANJE FONDACIJOM

 

Član 15.

Organi Fondacije su:

·   Upravni odbor Fondacije,

·   Upravitelj Fondacije,

·   Nadzorni odbor

·   Savet Fondacije.

Za punovažan rad organa Fondacije potrebno je prisustvo većine od ukupnog broja članova, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Organi Fondacije donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova organa.

 

Član 16.

Upravni odbor

1)      donosi, uz saglasnost Upravnog odbora Sportskog saveza Srbije,

2)      razmatra i usvaja godišnji plan i program, izveštaje o radu, finansijske izveštaje i izveštaj Nadzornog odbora,

3)      imenuje i razrešava Upravitelja Fondacije,

4)      stara se o ostvarivanju ciljeva i zadataka Fondacije, kao i o namenskom trošenju sredstava Fonda,

5)      donosi finansijski plan i završni račun,

6)      odlučuje o načinu korišćenja imovine Fondacije,

7)      donosi Pravilnik o kriterijumima i proceduri za izbor u Kuću slavnih srpskog sporta,

8)      donosi odluku o izboru u Kuću slavnih srpskog sporta,

9)      donosi druga opšta akta i poslovnik o svom radu,

10)  donosi odluke u izvršenju godišnjeg i finansijskog plana Fondacije,

11)  donosi odluku, uz saglasnost Sportskog saveza Srbije, o pristupanju Fondaciji drugih fizičkih i pravnih lica u svojstvu suosnivača,

12)  donosi odluku, uz saglasnost Sportskog saveza Srbije, o statusnim promenama,

13)  obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i Statutom Fondacije

 

Član 17.

Upravni odbor je najviši organ Fondacije, koji upravlja Fondacijom.

Upravni odbor ima predsednika i dva člana, koje imenuje Upravni odbor Sportskog saveza Srbije na četiri godine, sa mogućnošću reizbora.

Predsednik Sportskog saveza Srbije je predsednik Upravnog odbora Fondacije po funkciji.

Član Upravnog odbora Fondacije ne može biti maloletno lice ili lice lišeno poslovne sposobnosti, lice zaposleno u Fondaciji, lice koje je član drugog organa Fondacije, lice koje vrši nadzor nad radom Fondacije, niti lice čiji bi interesi mogli biti u suprotnosti sa interesima Fondacije.

Članstvo u Upravnom odboru prestaje: istekom mandata, opozivom, ostavkom, gubitkom poslovne sposobnosti, u slučaju smrti i drugim slučajevima utvrđeni zakonom.

Predsednik Upravnog odbora Fonda saziva, utvrđuje dnevni red i rukovodi sednicama Upravnog odbora Fondacije.

U slučaju sprečenosti predsednika zamenik predsednika saziva sednice Upravnog odbora i obavlja druga ovlašćenja predsednika Upravnog odbora.

Predsednik Upravnog odbora potpisuje odluke i akta Upravnog odbora.

Način rada Upravnog odbora bliže će se urediti Poslovnikom o radu.

 

Član 18.

Član Upravnog odbora Fondacije ne može odlučivati o imovinskim pitanjima u kojima se on, njegov bračni ili vanbračni drug ili srodnik po krvi u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do trećeg stepena, srodnik po tazbini do drugog stepena, bez obzira da li je brak prestao ili nije, pojavljuje kao zainteresovano lice, niti o imovinskim pitanjima koja se odnose na pravno lice nad kojim on ima kontrolni uticaj ili u kojima ima ekonomski interes.

U obavljanju svojih dužnosti članovi Upravnog odbora i Upravitelj postupaju sa pažnjom dobrog domaćina, a pri donošenju odluka koje se odnose na privredne delatnosti koje obavlja Fondacija, članovi Upravnog odbora i Upravitelj postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.

Članovi Upravnog odbora i Upravitelj odgovaraju solidarno celokupnom svojom imovinom za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju Fondaciji, ako je ta odluka doneta grubom nepažnjom ili sa namerom da se prouzrokuje šteta, osim ako su u postupku donošenja odluke izdvojili svoje mišljenje u zapisnik ili nisu učestvovali u donošenju odluke.

 

 

Član 19.

Radi kontrole namenskog korišćenja sredstava, Upravni odbor Sportskog saveza Srbije imenuje Nadzorni odbor Fondacije ( u daljem tekstu: Nadzorni odbor ).

Nadzorni odbor se sastoji od  predsednika i dva člana.

 

Član 20.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsednika Nadzornog odbora.

 

Član 21.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Fondacije i dužan je najmanje jednom godišnje, da izvrši finansijsku kontrolu poslovanja Fondacije.

Nadzorni odbor može predložiti Upravnom odboru Fondacije donošenje odgovarajućih odluka u oblasti materijalnog i finansijskog poslovanja.

Nadzorni odbor podnosi, po potrebi, a najmanje jednom godišnje, Izveštaje o svom radu Upravnom odboru Fondacije i Upravnom odboru Sportskog saveza Srbije.

 

Član 22.

Nadzorni odbor može da zahteva od Upravnog odbora, Upravitelja i stručnih službi podnošenje na uvid dokumenata i podataka kojima Fondacija raspolaže.

 

Član 23.

Upravitelja Fondacije imenuje i razrešava Upravni odbor Fondacije.

Za Upravitelja Fondacije može biti imenovano samo poslovno sposobno fizičko lice koje ima prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije.

Mandat Upravitelja Fondacije traje 5 (pet) godina i može biti produžen.

Za svoj rad Upravitelj odgovara Upravnom odboru Fondacije i osnivaču Fondacije.

Upravni odbor Fondacije odlučuje o načinu radnog angažovanja Upravitelja u Fondaciji (radni odnos, ugovorni odnos).

 

Član 24.

Upravitelj Fondacije

1)      zastupa Fondaciju;

2)      odgovara za zakonitost rada Fondacije;

3)      rukovodi radom Fondacije i usklađuje aktivnosti njenih organa;

4)      organizuje, usmerava i vrši koordinaciju saradnje sa nadležnim organima i organizacijama;

5)      naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana;

6)      vodi poslove saglasno odlukama Upravnog odbora Fondacije;

7)      podnosi Upravnom odboru predlog finansijskog plana i završnog računa;

8)      obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Osnivačkim aktom i ovim Statutom.

Upravitelj Fondacije ima prava i obaveze poslodavca, u skladu sa Zakonom o radu.

 

Član 25.

Savet Fondacije je savetodavni organ Fondacije koji se stara o unapređenju ostvarivanja ciljeva Fondacije putem davanja sugestija, predloga i mišljenja.

Upravni odbor određuje broj članova Saveta Fondacije i kriterijume za imenovanje u Savet Fondacije.

Predsednika i članove Saveta Fondacije imenuje i razrešava Upravni odbor Fondacije.

Savet Fondacije se saziva po potrebi, a najmenje jednom godišnje.

Za rad Saveta Fondacije nije potreban poseban kvorum, a predlozi i mišljenja se utvrđuju većinom prisutnih članova.

 

Član 26.

Stručne, administrativne i računovodstvene poslove za potrebe Fondacije obavlja Stručna služba Sportskog sveza Srbije, ako posebnom odlukom Upravnog odbora Fondacije nije drugačije određeno.

 

Član 27.

Upravni odbor može odlučiti da imenuje Sekretara Fondacije kome će biti povereno administrativno poslovanje Fondacije i organa Fondacije

Do imenovanja Sekretara, poslove iz delokruga poslova Sekretara vrši Upravitelj Fondacije.

 

V. PRESTANAK RADA FONDA

 

Član 28.

Fondacija prestaje sa radom odlukom Upravnog odbora Sportskog saveza Srbije, na predlog Upravnog odbora Fondacije, kada ne postoje više uslovi za ostvarenje ciljeva zbog kojih je osnovana, ako se utvrdi da je Fondacija prestala sa radom za vreme duže od godinu dana, kao i u ostalim slučajevima i na način predviđen zakonom.

Odluku o načinu raspolaganja sredstvima preostalim u slučaju prestanka rada Fondacije, donosi Upravni odbor Sportskog saveza Srbije.

 

VI. OPŠTA AKTA FONDACIJE

 

Član 29.

Ovaj Statut je najviši opšti akt Fondacije.

Drugi opšti akti Fondacije moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Odredbe drugog opšteg akta koje su u suprotnosti sa Statutom, ništave su.

Opšti akti Fondacije se menjaju po postupku po kome se donose.

 

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 30.

Izmene i dopune ovog Statuta vrše se odlukom Upravnog odbora Fondacije, uz saglasnost Upravnog odbora Sportskog saveza Srbije.

Tumačenje odredaba ovog Statuta vrši Upravni odbor Fondacije.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Sportskog saveza Srbije.